ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ – ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಭರವಸೆ.

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಯುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ “ಯುವ ಹವಾ” ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ರೂವಾರಿಯಾದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ .

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಯುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ “ಯುವ ಹವಾ” ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ರೂವಾರಿಯಾದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ .

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *