ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಲೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಸನ - ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಗು - ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೃಷಭಾವಾತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ- ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ