ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಲೆಗಳು

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ಯಾಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲನೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಸನ - ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಗು - ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೃಷಭಾವಾತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ- ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ