ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನದ ಧ್ಯೆಯೇ ಗೀತೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನದ ಧ್ಯೆಯೇ ಗೀತೆ.
ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ.

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು