ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಡತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.

#savegovtschools movement Education is the most powerful weapon to fight poverty.

Posted by Anil Shetty on Saturday, October 27, 2018

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *