ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟೆಯವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ

#SaveGovtSchools movement. Director Rishab Shetty and we decided to adopt a government school in Mangalore.

Posted by Anil Shetty on Wednesday, October 10, 2018

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ದದೇವೆ – ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ.

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು