ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ಯಾಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ @Anil Shetty

Posted by ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ – Save Govt Schools on Thursday, September 26, 2019

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *