ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯವರಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ “ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ” ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ “ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ” ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ.

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *